Granity, marmury - Józef Mołdysz > Dotacje UE - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Zapytanie ofertowe.

Dotacja UE - zapytanie ofertowe

logo ue

 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

 Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności

Zakładu Kamieniarskiego Józef Mołdysz

poprzez unowocześnienie parku maszynowego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Nazwa beneficjenta: Zakład Kamieniarski Jóżef Mołdysz

Całkowita wartość projektu (brutto): 1 338 240,00

Kwota dofinansowania: 652 800,00

Okres realizacji: od 20 października 2011 do 30 września 2013

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest tutaj: POBIERZ PLIK